HeaHind e-poodi pretensioonide esitamise ja hooldusteenuse tingimused:

1. Garantiiteenuse saamiseks peaks tarbija pöörduma tootja teenindusesindaja poole. Garantiiteeninduskeskused leiate meie veebilehel jaotises „Hooldus“.

2. Pretensiooni esitamise aeg on eraisikust Tarbijale 24 kuud alates toote üleandmisest.

3. Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile, kui viga on tekkinud tootja süül või toote väljavahetamist, kui toodet ei õnnestu remontida.

4. Pretensiooni esitamise ja garantiihoolduse saamise aluseks on ostu tõendav dokument.

5. Pretensiooniõiguse või garantiihoolduse alla ei kuulu kauba kasutamise õpetamine, esmane kokkupanek, reguleerimine, korraline hooldus, regulaarne puhastus ega rikete kõrvaldamine, mida on põhjustanud toote ebaõige kasutamine või kasutamise juhiste mitte täitmine.

6. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

7. Tootjat esindav garantiihooldus ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud: seadmesse installeeritud või kasutamise käigus tekkinud tarkvaralistest vigadest. tavapärasest või normaalsest kulumisest, toote ülekoormamisest. ebaõigest kasutamisest, puudulikust hooldamisest või kui toodet on remonditud mitte tootjapoolses hoolduses. kui seadmel on eemaldatud tehase kontrollkleebised, seerianumber või muud turvamarkeeringud ning kui on tuvastatud seadme avamine või ise parandamine. välisteguritest, ilmastikuoludest nt. tugev tuul, äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

8. Chandlers OÜ tugineb rikke või vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud hooldusettevõtte poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui diagnostika tulemusel selgub, et puudused kaubal on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida toote tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub remontimisele üksnes tasulises korras.

9. Seadmele teostatud diagnostika eest tuleb Tarbijal tasuda diagnostikatasu, vastavalt hooldusettevõtte kehtestatud hinnakirjale, kui tootja või Chandlers OÜ ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu, kui seadmel ei tuvastata diagnostika tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

10. Ekspertiisi eest ei pea tasu maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

11. Pöördumisel müüja või hooldus ettevõttesse toote remondiks tuleb Tarbijal tagada, et: toode on varustatud ostudokumendi ja selgelt formuleeritud veakirjeldusega. toode on komplektne ja varustatud kontrollimist võimaldavate tarvikutega: akud, laadijad jne. seade (telefon, arvuti) ei ole lukustatud kasutaja paroolidega või seotud kasutajakontodega. seadmelt on eemaldatud SIM kaardid, mälukaardid, kaitseümbrised (nende säilimise eest ei saa Chandlers OÜ või hooldaja vastutada).

12. Chandlers OÜ või hooldusettevõttesse viidud toote remondi kestvus sõltub logistikast, hooldusettevõtte töökorraldusest, tööde järjekorrast ja tootele varuosade saadavusest. Eestist väljapoole saadetud hooldustöö kestvus võib ulatuda kuni mõni nädalad.

13. Hooldusest tarbijale saadetud tootest loobumisel hoiustab Chandlers OÜ saadetist 3 kuud. See periood algab hetkest, mil Ostja esmakordselt teatab tema poolt märgitud kontaktidele (telefon, e-posti aadress jne), misjärel saadetis utiliseeritakse või müüakse, et katta tehtud tööd ja ladustamiskulud, kui tarbija ei ole avaldanud soovi kaup tagasi saada või tasulist hoiustamist. Sellisel juhul ei vastuta Müüja ostja teabe eest, mis sellesse tootesse jääb, ega muude ostja kahjude eest, mis on tekkinud seoses kauba sellise hävitamisega.

14. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile.

15. Toote osas, mida ostja kasutab mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt ette nähtud (sh. majandus- või kutsetegevuse raames omandatud toodete osas), käesolevad tingimused ei kehti.

16. Õigustatud pretensiooni (s.o. pretensioon puuduste kohta, mis kuuluvad käesolevate tingimuste alustel kõrvaldamisele) alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja raskete toodete (al.80kg) transport hooldustöökotta toimub müüja vahenditega.

17. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab ostja toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale.

18. Kui Tarbija ei nõustu Chandlers OÜ või tootjat esindava hooldusettevõtte seisukohaga, tuleb Tarbijal tõendada seda, et: tegemist on puudusega kaubaga (lepingutingimustele mittevastavusega). puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel. müüja on puuduse eest vastutav.

19. Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel, lahendab vaidluse Chandlers OÜ hoolduse spetsialist.